Duyurular

Hijyen Eğitimi – 25 Mayıs 2017

Bilindiği gibi ülkemizde başta gıda üretim ve perakende iş yerleri olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanların yaptırmak mecburiyetinde olduğu portör muayeneleri yerine Hijyen Eğitimi alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”, 05.07.2013 tarihli 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında gıda üretim ve perakende işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri, kaplıca, hamam sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapan yerler, masaj ve güzellik salonları vb yerler, otel, motel, pansiyon, misafirhane vb yerler, komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanların hijyen eğitimi ve belgesi alması zorunludur

Yönetmeliğin amacı yukarıda bahsedilen iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimlerinin planlanması, eğitimlerin verilmesi, yönetici ve çalışanların bu konudaki sorumlulukları, iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıklar veya cilt hastalıklarının belirlenmesi ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hijyen eğitimi zorunlu olup  yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. İş yerlerinin denetimi sırasında Hijyen Eğitimi belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılması durumunda 440.-TL ile 1766.-TL (2016 yılı için) arasında değişen bir ceza kesilir.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı üyelerimize bu hizmeti en ekonomik bir şekilde sunmaktayız. İster işyerlerinin uygun salonlarında isterlerse odamızın salonlarında hijyen eğitimi vermekteyiz.

Eğitimin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir. Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.

Ayrıca yukarda belirtilen alanlarda çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar da yönetmelikte belirtildi. Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar, vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar, 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar yönetmeliğin kapsadığı alanlarda çalışamazlar. Çalışanlar söz konusu hastalıklardan herhangi birine yakalanmışsa işyerine bildirmek zorundalar.

Yönetmeliğin 11.i Maddesi gereği yapılan denetimlerde “Hijyen Eğitim Belgesi” sorulacak olup, bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

Yönetmelik kapsamına giren ve hijyen eğitimi belgesi bulunmadığı halde işçi çalıştıran firma veya iş başvurusunda kendisinden hijyen eğitimi belgesi istenen işçi için en kestirme yoldan belge almalarına yardımcı olmaktır.

Tarih / Saat: 25.05.2017 / 09:00

Yer: MTSO 4. Kat

Eğitim bedeli: 50TL (KDV dahil)

Son başvuru tarihi: 17.05.2017

Başvuru sırasında nüfus cüzdan fotokopisi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir